طراحی و تحلیل استاتیکی و خستگی اتصالات جوشی به صورت عددی و تجربی

در چند دهه گذشته رشد و توسعه تکنیک‌های مختلف جوشکاری، این روش را به پرکاربردترین روش اتصال بین فلزات تبدیل کرده است. این تکنیک با استفاده از ذوب موضعی فلز، یک اتصال متالورژیکی بین قطعات ایجاد می‌نماید. دستیابی به دانش فنی طراحی و تحلیل اتصالات جوشی می تواند در تحلیل، طراحی و بهینه‌سازی تمامی سازه‌های جوشی فلزی به کار گرفته شود. از آنجا که در یک سازه جوشی عمده شکست‌ها از محل جوش رخ می‌دهد لذا دستیابی به این دانش می‌تواند در طراحی سازه‌های ایمن با قابلیت اطمینان بالا مفید واقع شود. در فاز اول این پروژه روابط تحلیل تنش استاتیکی و تحلیل خستگی اتصالات جوشی همراه با دستورالعمل تست و بازرسی اتصالات به صورت جامع تدوین شد. در فاز دوم تعیین تنش‌های پسماند و تغییرشکل‌های جوشی با انجام شبیه‌سازی مور بررسی قرار گرفت. در ادامه با تحلیل اتصالات جوشی این سازه تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی (خستگی) نقاط بحرانی مشخص و راهکارهای اصلاحی ارائه شد.