خدمات پژوهشی

خدمات پژوهشی ارائه شده در مرکز کاربردی جوش به دو دسته خدمات تخصصی در حوزه مهندسی جوش و خدمات تخصصی در حوزه بازرسی و آزمون‌های غیر مخرب تقسیم‌بندی می‌گردد.

خدمات پژوهشی در حوزه مهندسی جوش

انجام تحقیقات در زمینه تکنولوژی جوشکاری
ارتقاء تکنولوژی‌های سنتی جوشکاری
توسعه تکنیک‌های مدرن جوشکاری و صنعتی نمودن آنها
پژوهش و اجرای پروژه‌های کاربردی در زمینه طراحی و تحلیل اتصالات جوشی
تحلیل و اندازه‌گیری تنش‌های پسماند و بررسی اثرات آن بر رفتار مکانیکی سازه‌های جوشی
محاسبه تغییرشکل‌های پسماند در سازه‌های جوشی و ارائه راهکارهای کنترل آن
تحلیل استحکامی اتصالات جوشی مطابق با الزامات خاص این اتصالات
تحلیل خستگی و شکست سازه‌های جوشی و تخمین عمر این سازه‌ها
پژوهش و اجرای پروژه‌های کاربردی در زمینه اجرا و آزمون مخرب اتصالات جوشی
تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری برای اتصالات ویژه صنعتی
اجرای WPS مطابق با استانداردهای مربوطه
تهیه و تدوین دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت اتصالات جوشی
اجرای PQR مطابق با استانداردهای مربوطه
 
 

خدمات پژوهشی در حوزه آزمون‌های غیرمخرب

این مرکز با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن آزمون‌های غیرمخرب آمادگی ارائه خدمات در حوزه‌های زیر را دارد:
پژوهش و اجرای پروژه‌های کاربردی در حوزه بازرسی های غیرمخرب
تهیه و تدوین دستورالعمل اجرای آزمون‌های غیرمخرب و تحلیل نتایج آن ها
پیاده‌سازی و ارتقاء روش‌های کلاسیک آزمون غیرمخرب
توسعه روش‌های نوین آزمون‌های غیرمخرب در راستای نیاز صنعت و جامعه علمی کشور