مدل‌سازی پارامتری تریلر تانکردار و تریلر کمپرسی

در این پروژه، دو نمونه از محصولات گروه صنعتی ماموت شامل تریلر تانکردار و تریلر کمپرسی بر اساس توافق به‌عمل آمده با کارفرما و با در نظر گرفتن طرح پارامتری با استفاده از نرم افزار مدل‌سازی سه بعدی Solid Works به صورت پارامتریک مدل‌سازی شد.
در این روش مدل‌سازی پارامترهای ابعادی اصلی قابل تغییر شناسایی شده و مدل به گونه‌ای ایجاد گردید که با تغییر پارامترهای ذکر شده، ابعاد و اندازه‌های اجزا، زیر مدل‌ها و قطعات متناسب با تغییرات اعمالی به روز شوند.