طراحی و تحلیل سیستمی نیم‌تریلی‌ها با استفاده از شبیه‌سازی استاتیکی و دینامیکی

استفاده از تریلرها به‌صورت کششی و خود کششی (دارای نیروی محرکه) در سایزهای گوناگون، از نیازمندی‌های عمده صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، صنایع نیروگاهی، صنایع عمرانی و در مجموع صنایعی که به حمل و نقل سنگین نیازمند هستند، به شمار می‌رود. در این پروژه تدوین دانش فنی طراحی و تحلیل اولیه نیم تریلی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نخست به بررسی روند طراحی و تحلیل این مجموعه‌ها پرداخته شد و در ادامه ضمن تدوین استراتژی طراحی نیم تریلی‌ها به‌صورت کلی، به شناسایی زیرسیستم‌های نیم تریلر پرداخته شد. در ادامه طراحی سیستمی نیم تریلی با استفاده از شبیه‌سازی های استاتیکی و دینامیکی در آزمون‌های مختلف انجام شد. این آزمون‌ها شامل تست عبور از موانع تعریف شده، تست تغییر ناگهانی مسیر، تست شعاع گردش بحرانی، تست ترمزگیری با حداکثر گشتاور و تست پایداری عرضی نیم تریلر بودند. در این پروژه نتایج حاصل از این تحلیل ها شامل بارهای وارد بر محورها، شتاب های وارد بر محموله، بارهای وارد بر کوپلینگ نیم تریلر و … در هر آزمون ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحلیل ها برای تغییر و یا انتخاب زیر سیستم های مربوطه، اصلاح شرایط کارکردی و یا بهینه کردن شرایط حمل بسیار مفید و قابل استفاده می‌باشد.