طراحی و تحلیل جک‌های هیدرولیکی تلسکوپی سنکرون با قابلیت بازشدگی همزمان

این سیلندرها دسته‌ای جدید از سیلندرهای تلسکوپی هستند که دارای حرکتی بدون ضربه می‌باشند که کاربرد بسیار مطلوبی در آسانسورهای هیدرولیکی دارد . دلیل وجود ضربه در حرکت سیلندرهای تلسکوپی حرکت مرحله به مرحله آنها است. با ادامه حرکت سیلندر بزرگتر و رسیدن سیلندر به انتهای کورس خود، سیلندر متوقف شده و ضربه‌ای به مجموعه وارد می‌شود. برای ادامه حرکت در بار ثابت لازم است تا فشار داخلی سیلندر افزایش پیدا کند به‌طوری‌که حاصلضرب فشار در سطح مقطع سیلندر دوم برابر با نیروی وارده شود. جک‌های هیدرولیکی تلسکوپی سنکرون از یک طرف مزیت نسبت بالای طول باز به طول بسته در سیلندرهای تلسکوپی را دارند و از طرف دیگر بازشدن همزمان سیلندرها با هم حرکت یکنواخت و بدون ضربه ای را فراهم می‌آورد. تدوین دانش فنی، استخراج روابط طراحی و تحلیل این جک‌ها در این پروژه انجام گردید.