طراحی و تحلیل اتصالات نقطه جوش بدنه خودرو

در بسیاری از کاربردهای در صنعت خودرو، تکنیک اتصال با استفاده از روش اتصال مقاومتی موضعی صورت می‌گیرد که علاوه بر سرعت و قابلیت اتصال مقاطع نازک، وزن اتصالات سازه ‌را نیز تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد. داشتن دید صحیحی از صحت روش طراحی و تولید، مستلزم انجام آزمو‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌های عملی متعدد همراه تحلیل‌ها و مدل‌سازی کامپیوتری می‌باشد. تنوع و تعدد پارامترهای مؤثر در طرح اینگونه اتصالات از جمله پارامترهای مربوط به فرایند جوشکاری و همچنین پارامترهای اتصالات، باعث می‌گردد که بررسی جامع با تحلیل هریک از این عناصر با استفاده از روش‌های معمول امری دشوار و پرهزینه باشد. در این پروژه در این زمینه از روش‌های مدرن آماری استفاده گردید. استفاده از روش‌های نوین طراحی آزمون DOE و به‌کارگیری روش‌های تحلیل آماری نتایج، به‌عنوان گامی بسیار مؤثر در طراحی بهینه آزمایشات و همچنین نتیجه‌گیری صحیح و علمی از آزمون‌های مورد استفاده قرار گرفت. در این پروژه پس از شناسایی مودهای مختلف تخریب اتصالات نقطه جوش، با استفاده از روش‌های مدرن طراحی آزمایش، بررسی تجربی اتصالات نقطه جوش برای آلیاژ مورد نظر انجام گرفت و تکنیک بهینه جوشکاری نقطه‌ای برای اتصالات مورد نظر ایجاد شد. در انتها مدل‌سازی و تحلیل قسمت‌های سازه تحت بارهای مختلف وارده بر سازه انجام و با انجام آزمون‌های تجربی مناسب، نتایج حاصله مورد صحه‌گذاری قرار گرفت.