تدوین دستورالعمل طراحی و تحلیل مخازن استوانه‌ای با گشودگی با استفاده از روش‌های مدرن

پوسته‌هاي استوانه‌اي يکي از متداول‌ترين اجزاي سازه‌اي براي صنايع نفت و گاز، صنايع دريایي و نیروگاهی به‌شمار می‌آیند‌. از ويژگي‌هاي مهم این سازه‌ها، می‌توان به قابليت تحمل بار فراوان یا به عبارتي بالا بودن نسبت مقاومت به وزن آن‌ها اشاره نمود که با طراحي دقيق، مي‌توان بارهاي بسيار بزرگ را بدون ايجاد شرایط بحراني از قبيل کمانش يا از هم گسيختگي تحمل نمایند. به واسطه‌ی نيازهاي طراحي و مسائل کاربردي در صنايع فوق‌الذکر، تعبيه‌ی انواع گشودگي‌ها در اين پوسته‌ها اجتناب ناپذير می‌باشد. بدیهی است، وجود گشودگی یا سوراخ موجب به وجود آمدن تنش موضعی بالا در نواحی اطراف گشودگی می‌گردد. در این پروژه تدوین دستورالعمل طراحی و تحلیل مخازن استوانه‌ای با گشودگی با استفاده از ترکیب روش تحلیلی المان محدود و روش‌های طراحی و تحلیل آماری آزمون‌ها DOE انجام شد که نتیجتاً معادلات حاکم بر طراحی این سازه‌ها به‌صورت صریح استخراج گردید. نتایج حاصله با شبیه‌سازی تجربی صحه‌گذاری شد.