اندازه‌گيري تنش‌های‌پسماند با استفاده از امواج مافوق صوت

پروسه‌‌های مختلف تولیدی به‌ویژه پروسه جوشکاری منجر به ایجاد تنش‌های‌پسماند در داخل قطعه می‌گردند. يکي از روش‌هاي غيرمخرب براي تعيين بزرگی تنش‌های پسماند، استفاده از امواج مافوق صوت بوده که با توجه به تغيير سرعت امواج برشي فرستاده شده در قطعه کار به واسطه اثر آکوستوالاستيسيته آن، مي‌توان ميزان تنش‌های پسماند را بدست آورد. در اين پروژه تأمین دانش و تجهیزات لازم جهت محاسبه تنش‌های پسماند در قطعات مختلف با استفاده از امواج مافوق با موفقیت انجام شد. این فعالیت در خاتمه با مقایسه با روش کرنش سنجی سوراخ HDSGM صحه‌گذاری شد.